DOKUMENTY

REGULAMIN

PHU NATALA DAWID MATWIJÓW wypożyczalnia rowerów i parking Szklarska Poręba – Polana Jakuszycka  tel. +48 509407492

Przed zawarciem umowy wypożyczenia Klient ma obowiązek zapoznania się
treścią regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może
przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient zawiera z firmą PHU NATALA
DAWID MATWIJÓW, prowadzącą działalność w Wypożyczalni Rossignol,
MERIDA pod adresem Jakuszyce 5, Szklarska Poręba, umowę cywilnoprawną
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością
Wypożyczalni.


1. W celu wypożyczenia sprzętu sportowego Klient musi przedstawić dwa, ważne
dokumenty tożsamości ze zdjęciem lub wpłacić kaucję, która stanowi
równowartość wypożyczonego sprzętu. Wypożyczalnia decyduje, jaką wybrać
formę zabezpieczenia i płatności, może też zaproponować inną.


2. Jeżeli pracownik Wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może
odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.


3. Odbierając wypożyczany sprzęt, Klient powinien upewnić się, że otrzymany
przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala
na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.


4. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy
oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.


5. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach)
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.


6. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i
zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go z zachowaniem
ostrożności i zgodnie z przeznaczeniem.


7. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. Za uszkodzenia
niebędące wynikiem naturalnego zużycia sprzętu oraz jego zdekompletowanie winę
ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu.
Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę
naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego
Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do
uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu
sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną
przez Wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.


8. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu, modyfikacji, ani wymiany
części w wypożyczonym sprzęcie.

9. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z
korzystaniem z powierzonego sprzętu pracownikowi Wypożyczalni i odstawienia
sprzętu do miejsca wypożyczenia w przypadku stwierdzenia podczas użytkowania
jakiejkolwiek usterki.


10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta, a
odpowiedzialność za sprzęt nadal spoczywa na Kliencie.


11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe
wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.


12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w
czasie użytkowania sprzętu sportowego przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich
roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub
obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.


13. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni.


14. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu o zdeklarowanym
czasie, w stanie nie pogorszonym niż w momencie jego wypożyczenia, pomijając
naturalne ślady użytkowania.


15. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w
momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się
nieopłacalna. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty całej wartości
wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez
Wypożyczalnię.


16. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu są godziny pracy
Wypożyczalni. Niezapowiedziane przedłużenie wynajmu o każdą kolejną
rozpoczętą godzinę powoduje naliczenie dodatkowej odpłatności (20 zł/h). Opłaty
za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do
dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.


17. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Klienta należy zgłosić
Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu określonym przy pobraniu sprzętu.
Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Klienta wymaga akceptacji
Wypożyczalni.
a) W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu
wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na
podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.
b) W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową
czasie, przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez
Wypożyczalnię, lub nie poinformowaniu Wypożyczalni o przedłużeniu, sprawa
zostanie zgłoszona do polskich organów ścigania.


18. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia
sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym
terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni. W
przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję
upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu
terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić
Wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu.


19. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Jeleniej Górze.

20. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust.
1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2002 nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami). Klient posiada prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy
o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych ze
względu na szczególną sytuację Klienta.


21. Dokonując wypożyczenia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, spisanie/sczytanie czytnikiem okazanych dokumentów ze
zdjęciem oraz zachowania tychże danych przez okres 30 dni od dnia wypożyczenia.


22. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w
szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1971
nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).


23. Parking jest nie strzeżony.


24. Opłatę za parking należy uiścić u parkingowego lub u pracownika
wypożyczalni.


25. PHU NATALA nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na jej
terenie wynikające z winy prowadzącego pojazd.
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
obiektu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni i parking są
monitorowane.
 
Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować pisemnie na adres:
PHU NATALA DAWID MATWIJÓW
58-560 JELENIA GÓRA
UL. MICHEJDY 13